TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด อบต.ทรงคนอง


นายอรรถพล กสิรัต
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
 

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


- ว่าง -
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศิริพล สายพุ่ม
ผช.นักประชาสัมพันธ์

น.ส.นันท์นภัส นาคเล็ก
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

นางฐิติเนตร์ ทองเจริญ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

น.ส.ภัทรนฤดี สายทองสุข
ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายเติมสิน เติมวรรธนภัทร์
ผช.นิติกรนายอนุวัตร แดงมีทรัพย์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.สุมาลี โศจิธรรมกุล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วณิษา สายทองสุข
คนงาน
 

นายธนันณัฐ ใจทับทิม
คนงาน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรงคนองนายวิริยะ เปี่ยมสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายรฐนนท์ โรจนดุล
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

- ว่าง -
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

- ว่าง -
พนักงานขับรถดับเพลิง

- ว่าง -
คนงาน

- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพงษ์ศิริ ขจรไพศาลสุข
คนงาน

- ว่าง -
คนงาน

นายปิยะพงษ์ กลิ่นจันทร์กลั่น
คนงาน

นายสุรินทร์ จินยงค์
คนงาน

นายทศพล บุญยะรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายสุทธิเฉลิม ศรีพลลา
คนงาน
 

นายจรูญ ศรีสุวรรณ
คนสวน
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
เลขที่ 67 ชั้น 3 ที่่ว่าการอำเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-5226 โทรสาร : 0-2818-5226

E-mail : Songkanong_2017@hotmail.com

นายกอบต : 0-2818-5226
สำนักปลัด : 0-2818-5226

กองคลัง : 0-2818-5226
 
กองช่าง : 0-2818-5226
กองการศึกษา : 0-2818-5226
กองสาธารณสุขฯ : 0-2818-5226

  


ลิขสิทธิ์ © 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.