TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางสังคม อบต.ทรงคนอง

การศึกษา

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ระดับ สังกัด นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) ครู / อาจารย์ (คน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กเล็ก  อบต.ทรงคนอง  125  6
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  เด็กก่อนเกณฑ์  กรมการศาสนา  285  14 
โรงเรียนอาษาวิทยา  อนุบาล  เอกชน  350  15 
โรงเรียนวัดป่าเกด  อนุบาล  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  26 
โรงเรียนวัดคันลัด  อนุบาล  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  26
โรงเรียนวัดป่าเกด  ประถมศึกษา  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 281  16 
โรงเรียนวัดคันลัด  ประถมศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  79 

การบริการข้อมูลข่าวสาร

       หอกระจายข่าว 3  แห่ง
       ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย -   แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

       วัด 4  แห่ง
       มัสยิด -   แห่ง
       ศาลเจ้า 2  แห่ง
       โบสถ์ -   แห่ง

สาธารณสุข

 

       โรงพยาบาลของรัฐ -   แห่ง
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1  แห่ง
       สถานพยาบาลเอกชน -   แห่ง
       ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2  แห่ง
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       สถานีตำรวจ -   แห่ง
       สถานีดับเพลิง -   แห่ง
       ศูนย์ อปพร. -   แห่ง
       ศูนย์ อสตร. 1  แห่ง

 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
เลขที่ 67 ชั้น 3 ที่่ว่าการอำเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-5226 โทรสาร : 0-2818-5226

E-mail : Songkanong_2017@hotmail.com , Saraban@songkanong.org

นายกอบต : 0-2818-5226
สำนักปลัด : 0-2818-5226

กองคลัง : 0-2818-5226
 
กองช่าง : 0-2818-5226
กองการศึกษา : 0-2818-5226
กองสาธารณสุขฯ : 0-2818-5226

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     นโยบายคุกกี้

 


ลิขสิทธิ์ © 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.