TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองการศึกษา อบต.ทรงคนอง

บุคลากรกองการศึกษา


นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ- ว่าง -
ครู

 


นางสาวสุพัตรา วิหคหาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

นายธนันณัฐ ใจทับทิม
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายธีรทร อินจัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาววณิษา สายทองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุนิสา ทองมาอิ่ม
คนงาน
 
นางสาวกัญญานี น้อยวงษ์
คนงาน

 

บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม


นางสาวอภิญญา แสงสว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชนา พาละฤทธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฑารัตน์ หนูสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิตติมา ดิษเสถียร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวรำพึง เรืองฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวธัญกมล ไกรมณี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสุธิดา อนุพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวสุพัตรา ลืมขำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางศรีสมบัติ จุ๊สมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสมนึก จุ้ยมิ้น
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางกฤษณี จือดำรงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 

 

บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง


นางสาวสุกัญญา วันดิกัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวดวงฤทัย ลือขจร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
      

 

 


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
เลขที่ 67 ชั้น 3 ที่่ว่าการอำเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-5226 โทรสาร : 0-2818-5226

E-mail : Songkanong_2017@hotmail.com , Saraban@songkanong.org

นายกอบต : 0-2818-5226
สำนักปลัด : 0-2818-5226

กองคลัง : 0-2818-5226
 
กองช่าง : 0-2818-5226
กองการศึกษา : 0-2818-5226
กองสาธารณสุขฯ : 0-2818-5226

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     นโยบายคุกกี้

 


ลิขสิทธิ์ © 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.