TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.ทรงคนอง

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา

- วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์(Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนสถานการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาตด ดังนี้

 “ทรงคนองประตูสู่การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเด่น            เป็นชุมชนรักสามัคคีมีคุณธรรม”

 

- พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

-  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

-  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดินเท้าและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-  ป้องกันและระงับโรค            

-  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    

-  ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อม   

-  คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

-  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคคล

- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

-  ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนเพียงพอและได้มาตรฐาน

-  ประชาชนมีสวัสดิการและสุขภาพอนามัยที่ดี                                                                  

-  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการครองชีพ                                                                                                         

-  ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
                                                                                           
-  เป็นชุมชนมีสุข  ประชาชนมีความรักสามัคคีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน               

-  ระบบการศึกษา  กีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ                                                             

-  มีขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่แผ่นดินอย่างยั่งยืน                                                          

-  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และไม่เป็นพิษให้คงอยู่คู่ชุมชน                                          

- การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ    

             

- จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา

  - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-  ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

-  เป็นชุมชนมีสุข  ประชาชนมีความรักสามัคคีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                        

-  ระบบการศึกษา  กีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ                                                                      

-  มีขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่แผ่นดินอย่างยั่งยืน

-  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และไม่เป็นพิษให้คงอยู่คู่ชุมชน

- การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ                  

  - ด้านคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การลงทุน  พาณิชยศาสตร์และการท่องเที่ยว                                                          

-  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

-  การป้องกัน  รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมทั้งป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

-  การส่งเสริมความสะอาดในชุมชนและสวนสาธารณะ

-  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-  การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มผลิต  การพัฒนาคุณภาพสินค้า  การจัดหาตลาดและการเพิ่มรายได้   

-  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์                                   

  - ด้านพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง        

-  การส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชม/สังคม   

-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน                                   

  - ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ

-  การส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา

-  การส่งเสริมร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  กีฬาและนันทนาการ

-  การเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก   เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  - ด้านพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  การสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ     

  - ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

-  การสร้างจิตสำนึกในการปกครองระบบประชาธิปไตย                                                            

-  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                              

-  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ท้องถิ่น            

-  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ                                                                      

-  การปรับปรุงและพัฒนารายได้การปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ                                    
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
เลขที่ 67 ชั้น 3 ที่่ว่าการอำเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-5226 โทรสาร : 0-2818-5226

E-mail : Songkanong_2017@hotmail.com , Saraban@songkanong.org

นายกอบต : 0-2818-5226
สำนักปลัด : 0-2818-5226

กองคลัง : 0-2818-5226
 
กองช่าง : 0-2818-5226
กองการศึกษา : 0-2818-5226
กองสาธารณสุขฯ : 0-2818-5226

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     นโยบายคุกกี้

 


ลิขสิทธิ์ © 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.