TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

นโยบายคุกกี้องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

นโยบายคุกกี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

Cookies Policy of Songkanong Subdistrict Administrative Organization

 

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง (www.songkanong.org) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่า ท่านได้อนุญาตให้หน่วยงานใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไข การตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่ง ข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยน เนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมี วัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

หน่วยงานใช้คุกกี้อย่างไร

หน่วยงานใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้หน่วยงาน สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น  เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีหน่วยงาน จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล แอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์

คุกกี้ที่หน่วยงานใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้ จะช่วยให้เว็บไซต์ของหน่วยงาน จดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่ง จะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่หน่วยงานใช้ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางประเภทและตัวอย่างคุกกี้

ลำดับ

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ หน่วยงานเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆของ เว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บ-ไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้ บริการในสาระสำคัญของเว็บไซต์หน่วยงาน ซึ่งจำเป็นต้อง เรียกใช้คุกกี้ได้

PHPSESSID

pageCount visitedWu1

 

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้ งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

  1. Android (Chrome)
  2. Apple Safari
  3. Blackberry
  4. Google Chrome
  5. Microsoft Edge
  6. Microsoft Internet Explorer
  7. Mozilla Firefox
  8. Opera
  9. Iphone or Ipad (Chrome)
  10. Iphone or Ipad (Safari)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผล กระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

หน่วยงาน จะไม่รับผิดชอบและ หน่วยงานไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ  ที่กล่าวมา ข้างบน สำหรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how- to-delete-cookies

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของหน่วยงาน อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการ ฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหา และสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของ บุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่หน่วยงาน ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้ เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก เหล่านั้นด้วย

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยหน่วยงาน จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นหน่วยงาน ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อหน่วยงาน

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของหน่วยงาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Call Center:

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ที่อยู่ ๖๗ ที่ว่าการอำเภอพระประแดงชั้น ๓ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
เลขที่ 67 ชั้น 3 ที่่ว่าการอำเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-5226 โทรสาร : 0-2818-5226

E-mail : Songkanong_2017@hotmail.com , Saraban@songkanong.org

นายกอบต : 0-2818-5226
สำนักปลัด : 0-2818-5226

กองคลัง : 0-2818-5226
 
กองช่าง : 0-2818-5226
กองการศึกษา : 0-2818-5226
กองสาธารณสุขฯ : 0-2818-5226

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     นโยบายคุกกี้

 


ลิขสิทธิ์ © 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.